วชช.เล็งปรับรูปแบบหลักเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปรับรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ วชช.ใหม่ หลังพบการประกันคุณภาพภายในสร้างความเหลื่อมล้ำ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน (วชช.) ประจำปีการศึกษา 2559 และเห็นว่าผลการประเมินดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

เนื่องจาก วชช.บางแห่งมีการทำงานตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างโดดเด่น และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้ที่สำเร็จการศึกษาเองก็อยู่ในระดับที่ดี แต่ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ออกมากลับอยู่ในระดับที่ต่ำ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของการประเมิน หรือหลักเกณฑ์ในการเมินอาจจะไม่สามารถนำมาใช้ได้กับทุก วชช. เพราะ วชช.บางแห่งอาจจะเก่งในการกรอกข้อมูลเอกสารต่าง ๆ แต่บางแห่งอาจจะไม่เก่งในเรื่องนี้  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเห็นตรงกันที่จะให้มีการปรับรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ วชช.ใหม่ โดยให้คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลัก ทั้งนี้ให้นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไปคิดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของ วชช.ร่วมกับ ผอ.วชช. ก่อนจะนำไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อตกผลึกแล้วค่อยนำเสนอให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณาต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews